Don't show
×

Hỏi Đáp Giữa Hàn Sơn và Thập Đắc 1 - Thầy.Thích Pháp Hòa

Views: 52,142

Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn! Tu Viện Trúc Lâm 11328 - 97St Edmonton, AB, T5G 1X4 CA (780) 471-1093 http://truclam.ca/vietnamese/

Embed: