Don't show
×

Sám Hối Như Thế Nào Mới Chuyển Nghiệp?

Views: 38,084

Đề tài rất hay, Ni su Diệu Thiện giảng rất rõ và thực tế, áp dụng được trong đời sống hàng ngày để chuyển nghiệp hiện tại cũng như nghiệp quá khứ, Phần cuối của Pháp thoại có những bài hát rất ý nghĩa, xin quý vị vào xem.

Embed: